Regulamin 

§1

W ramach pośrednictwa wolontariatu VolunteerSide oferuje:

 • umieszczenie oferty wolontariatu na stronie internetowej www.volunteerside.com,

 • umieszczenie oferty w bazie ofert wolontariatu,

 • rozesłanie oferty do wolonatriuszy z bazy,

 • informowanie zgłaszających kandydatów na wolontariuszy o ofercie, jeśli odpowiada ich profilowi,

 • dostarczenie wzorów porozumień i zaświadczeń dotyczących współpracy organizacji/instytucji z wolontariuszem,

§2

Pośrednictwo wolontariatu prowadzone jest jedynie dla organizacji pozarządowych, instytucji i innych podmiotów wymienionych w artykule 43 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§3

Żeby zgłosić chęć współpracy, należy:

 • wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej: http://volunteerside.com. Należy pamiętać, aby podać aktualny kontakt do koordynatora/opiekuna wolontariatu: telefon, godziny, w jakich można się z nim skontaktować, adres mailowy lub telefon

 • na maila volunteerside.com, przesłać ofertę wolontariatu zawierającą następujące elementy: informacja o organizacji/instytucji, opis zadań wolontariusza, korzyści dla wolontariusza ze współpracy z organizacją/instytucją, szczególne kwalifikacje wymagane wobec wolontariusza, wymagania czasowe zaangażowania w wolontariat, inne informacje istotne z punktu widzenia zgłaszanej oferty, kontakt do koordynatora/opiekuna wolontariatu: telefon, godziny, w jakich można się z nim skontaktować, adres mailowy.

§4

4. Organizacja/instytucja korzystająca z oferty VolunteerSide przyjmuje do wiadomości, że VolunteerSide pełni rolę pośredniczącą między kandydatem na wolontariusza a organizacją/instytucją, co oznacza, że to organizacja/instytucja podpisuje porozumienie z wolontariuszem oraz bierze odpowiedzialność za wolontariusza, którego angażuje w swoje działania.

§5

Organizacja/instytucja, która chce skorzystać z w/w usług zobowiązuje się do wyznaczenia 1 osoby – koordynatora/opiekuna wolontariatu, która będzie odpowiedzialna za kontakt z VolunteerSide oraz będzie opiekunem wolontariuszy.

§6

Warunkiem przyjęcia oferty wolontariatu jest pozytywna weryfikacja wiarygodności organizacji/instytucji. Weryfikacja organizacji/instytucji może nastąpić również internetowo i/lub telefonicznie. W przypadku dłuższej współpracy z organizacją/instytucją każdorazowa weryfikacja oferty nie jest wymagana.

§7

W przypadku zmiany na stanowisku koordynatora/opiekuna wolontariatu w organizacji korzystającej z pracy wolontariuszy organizacja zobowiązuje się do poinformowania VolunteerSide o tym fakcie mailowo info@volunteerside.com, telefonicznie (533 650 120) lub osobiście.

§8

VolunteerSide ma prawo odmówić podjęcia współpracy lub zerwać współpracę w przypadku stwierdzenia, że organizacja/instytucja nie przestrzega zasad współpracy z wolontariuszami wynikającymi z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz przyjętych standardów pracy z wolontariuszami.

§9

Po skontaktowaniu się z kandydatem na wolontariusza zainteresowanym konkretną ofertą koordynator projektu VolunteerSide przekazuje jego dane koordynatorowi/opiekunowi wolontariatu z zainteresowanej organizacji/instytucji.

§10

Po uzyskaniu danych kontaktowych do kandydata na wolontariusza koordynator wolontariatu zobowiązuje skontaktować się z nim w celu omówienia się na spotkanie.

§11

Podczas spotkania z kandydatem na wolontariusza koordynator wolontariatu powinien przede wszystkim:

 1. zaprezentować wolontariuszowi działania organizacji/instytucji,

 2. podać szczegółową informację dot. zadania, przy którym będzie zaangażowany wolontariusz – jakie będą obowiązki wolontariusza, co dokładnie będzie robił, kiedy i gdzie, w jakim wymiarze czasu,

 3. podać kontakt do osoby, która będzie bezpośrednim przełożonym wolontariusza, do której wolontariusz będzie mógł się zgłosić z pytaniami i problemami,

 4. odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości kandydata,

 5. spełnić inne wymogi wynikające z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§12

Dodanie oferty organizacji/instytucji jest bezpłatne, VolunteerSide nie pobiera żadnych opłat.

§13

Organizacja/instytucja zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków wobec wolontariusza wynikających z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz:

 • zapewni wolontariuszowi ubezpieczenie NNW, jeżeli świadczenie pracy wolontariackiej na rzecz organizacji nie przekracza 30 dni,

 • podpisze z wolontariuszem porozumienie, które określa jego zakres obowiązków, sposób ich wykonania, okres współpracy, zobowiązania korzystającego wobec wolontariusza, warunki rozwiązania porozumienia,

 • zapewni wolontariuszowi bezpieczne, higieniczne warunki pracy,

 • będzie traktować wolontariusza jako pełnoprawnego członka zespołu – umożliwi mu pracę adekwatną do jego umiejętności i oczekiwań, pamiętając o tym, że wolontariusz nie może wspierać działalności gospodarczej oraz zastępować pracowników etatowych,

 • przestrzegania zasad organizacji/instytucji przyjaznej wolontariuszom.

§14

Kontakt pomiędzy organizacją/instytucją a VolunteerSide odbywa się drogą mailową: info@volunteerside.com, telefoniczną: 533 650 120.

§15

W związku z uczestnictwem w serwisie internetowym w jego zasobach gromadzone i przetwarzane są dane osobowe jego Użytkowników, podawane przez Użytkowników wyłącznie w sposób dobrowolny.

Dane osobowe w serwisiewww.volunteerside.com przetwarzane są w celu:

a) otrzymania i udostępnienia Użytkownikom ofert wolontariatu,

b) organizacji i przeprowadzenia szkoleń związanych tematycznie z wolontariatem.

§16

Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.