top of page

Regulamin użytkowania portalu

​​§1. Postanowienia ogólne

1. 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z niniejszej strony internetowej posiadającej ogłoszenia o wolontariacie. 

      1.1.1. Definicje

               - Strona: serwis dostępny pod adresem Volunteerside.com

               - Operator – osoba fizyczna- Julia Kowalik, mail do kontaktu: info@volunteerside.com 

               - Regulamin – niniejszy Regulamin Strony;

               - Użytkownik – osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które korzystają ze Strony ;

               - Organizator- Użytkownik, który zamieszcza na Stronie ogłoszenia o wolontariacie, Konto Użytkownika Organizacja może założyć Operator  

1.2. Korzystanie ze Strony oznacza pełne przyjęcie i zrozumienie Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.

1.3. Współpraca między Stroną, Użytkownikami i Organizatorami dodającymi ogłoszenia ma charakter dobroczynny, działalności pro publico bono, działalności niezarobkowej. 

1.4. Strona nie ponosi odpowiedzialności za kontakt i zawiązywanie umów między Organizatorem, a Użytkownikiem, który zamierz zostać wolontariuszem.

 

​​§2. Cel strony

2.1. Celem Strony jest umożliwienie Użytkownikom znalezienia i udziału w wolontariacie poprzez przeglądanie ogłoszeń zamieszczanych przez Organizatorów. 

2.2. Strona ma na celu łączenie Organizatorów  poszukujących wolontariuszy z osobami chcącymi zaangażować się w działalność wolontariacką.

 

​​§3. Ogłoszenia o wolontariat

3.1. Organizatorzy mają możliwość zamieszczania ogłoszeń o wolontariacie na Stronie.

3.2. Ogłoszenia muszą być zgodne z obowiązującym prawem, nie mogą naruszać praw autorskich, praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich.

3.3. Treść ogłoszenia powinna być rzetelna, zawierać jasne informacje o organizacji, opis zadania, wymagania dla wolontariuszy oraz dane kontaktowe.

3.4. Strona zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji ogłoszeń, które naruszają dobre obyczaje, postanowienia regulaminu lub są niezgodne z celem Strony.

3.5. Żeby dodać ogłoszenie na Stronie, należy wypełnić elektroniczny formularz dostępny na stronie. Nie jest konieczne tworzenie konta do wykonania tej czynności.

3.6. Podczas dodawania ogłoszenia, Organizator powinien podać:

 • Nazwę organizacji

 • Opis zadań dla wolontariusza

 • Datę rozpoczęcia i zakończenia naboru wolontariuszy

 • Kontakt do koordynatora

 • Miejsce i adres miejsca, w którym odbywa się wolontariat

 • Listę korzyści dla wolontariuszy

 • Dodatkowe informacje

 • Minimalny wiek wolontariusza

 • Minimalna ilość godzin pracy wolontariatu w określonym czasie

3.7. Każdy element ogłoszenia powinien być opisany w sposób rzeczowy, umożliwiający Użytkownikowi podjęcie decyzji o zaangażowaniu w dany wolontariat

3.8. Po sformułowaniu i zatwierdzeniu ogłoszenia przez Organizatora, ogłoszenie oczekuje na akceptację Operatora. Operator ma 1 dzień na akceptację ogłoszenia. Po zaakceptowani ogłoszenie zostaje opublikowana na Stronie.

3.9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę wprowadzanych ogłoszeń na Stronie.

3.10. Operator zastrzega sobie prawo do akceptacji tylko tych ogłoszeń, które są zgodne z Regulaminem i obowiązującym prawem. W przypadku naruszenia prawa lub Regulaminu, ogłoszenie może zostać usunięta ze Strony.

3.11. Ogłoszenia będą usuwane, jeśli zawierają:

 • Treści wulgarne, obraźliwe, nieobyczajne, profanujące lub kontrowersyjne.

 • Treści zawierające groźby, inwektywy lub propagujące nienawiść.

 • Treści naruszające prawa osób trzecich.

 • Znaczne braki lub sformułowania uniemożliwiające zrozumienie treści zadań, opisu projektu lub innych informacji.

 • Treści dotyczące innych form zaangażowania niż wolontariat, np. oferty płatnej pracy.

3.12. W przypadku wątpliwości co do akceptacji ogłoszenia, Operator skontaktuje się z Organizatorem, który zamieścił ofertę i poprosi o dokonanie zmian. Operator ma prawo zrezygnować z próby kontaktu.

3.13. Po upływie wskazanego przez Organizatora czasu, ogłoszenie zostanie automatycznie zarchiwizowana. Organizator ma dostęp do zarchiwizowanych ofert i może przywrócić je, ustawiając nowe daty publikacji. Operator ponownie musi zatwierdzić odświeżone ogłoszenie. 

3.14. Organizator może w dowolnym momencie anulować lub zmienić treść wprowadzonej ogłoszenie. Jakiekolwiek zmiany w treści, w tym w datach publikacji, wymagają ponownej akceptacji przez Operatora.

3.15. Organizator jest zobowiązany publikować ogłoszenia z odpowiednim wyprzedzeniem oraz usunąć ogłoszenia, jeśli staną się nieaktualne przed planowanym zakończeniem.

 

​​§4. Zobowiązania i odpowiedzialność Operatora

4.1. Treści zamieszczone na Stronie przez Organizatorów lub Użytkowników odzwierciedlają ich własne opinie i punkt widzenia. Użytkownicy są odpowiedzialni za publikowane treści, w tym komentarze i zdjęcia.

4.2. Operator ma prawo usuwać wszelkie treści, o których wie, że są niezgodne z prawem lub zawierają:

 • Sformułowania wulgarne, obraźliwe, propagujące nienawiść, nieobyczajne, profanujące lub kontrowersyjne.

 • Groźby, inwektywy lub mające charakter zastraszający.

 • Sformułowania naruszające prawa osób trzecich.

 

​​§5. Obowiązki użytkownika

5.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami uczciwości i dobrych obyczajów.

5.2. Użytkownik i Organizator nie mogą zamieszczać treści o charakterze obraźliwym, dyskryminującym, wulgarnym, groźnym lub naruszającym prywatność innych użytkowników.

5.3. Użytkownik i Organizator ponoszą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści oraz za skutki ich publikacji.

5.4. Użytkownik i Organizator zobowiązują się do niezakłócania pracy Strony, prób nieautoryzowanego dostępu do jej systemu lub do danych innych użytkowników.

 

​​§6. Odpowiedzialność Strony

6.1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez użytkowników, w tym za ich prawdziwość, rzetelność i zgodność z prawem.

6.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania ze Strony, w tym szkody spowodowane nieprawidłowym działaniem Strony, utratą danych, zakłóceniami w dostępie do Strony lub przerwami w jej działaniu.

6.3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia ogłoszeń, wstrzymania działania Strony lub ograniczenia dostępu użytkowników w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

6.4. Wypowiedzi zamieszczone na Stronie przez Użytkowników i Organizatorów są wyrazem ich własnego punktu widzenia. Użytkownicy i Organizatorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za publikowane treści, w tym komentarze i zdjęcia.  

6.5. Strona ma prawo usuwać wszelkie treści, o których wie, że są niezgodne z prawem, oraz takie, które zawierają wulgarne, obraźliwe, nienawistne, niemoralne, bluźniercze lub kontrowersyjne sformułowania, groźby, inwektywy lub treści naruszające prawa osób trzecich.

6.6. Strona może być modyfikowana, aktualizowana lub przebudowywana przez Operatora w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

6.7. Operator podejmie wszelkie działania mające na celu zapewnienie stałego dostępu do Strony. Jednakże Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działania Strony lub zakończenia jego funkcjonowania bez podania przyczyny i wcześniejszego powiadomienia, zwłaszcza w przypadkach określonych w regulaminie.

6.8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, ubytki lub inne zdarzenia wynikłe z dostępu, korzystania lub pobierania materiałów ze Strony oraz ich dalszej eksploatacji, bez względu na to, czy są one wynikiem działania celowego, przypadkowego czy też inne. Szczególnie Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przerwą w dostępie do sieci i Strony oraz za błędy systemu komputerowego, które są niezależne od Stronę.

6.9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez Użytkowników w ramach korzystania ze Strony.

6.10. Strona zastrzega sobie prawo do usuwania, przenoszenia lub zamykania dostępu do dowolnych treści, w tym zdjęć lub wątków, bez podawania przyczyny. Ma również prawo zablokowania uczestnictwa na Stronie dla osób lub podmiotów naruszających postanowienia regulaminu, zwłaszcza jeśli ich działania szkodzą Stronie lub innym Użytkownikom.

 

​​§7. Polityka prywatności

7.1. Operatorem niniejszej strony jest osoba fizyczna, zatem do działania niniejszej Strony nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 

7.2. Operator dokłada wszelkich starań, by dane osobowe Organizatorów zbierane podczas rejestracji lub korzystania ze Strony były, biorąc pod uwagę dostępne środki techniczne i organizacyjne, prawidłowo chronione. 

​​§8. Własność intelektualna

8.1. Strona oraz zawarte w nim materiały i informacje, w tym teksty, rozwiązania nawigacyjne, układ prezentowanych treści, znaki towarowe, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, są własnością Operatora, z wyjątkiem tych, które należą do innych podmiotów.

8.2. Użytkownik, który udostępnia materiały innym Użytkownikom na Stronie, udziela Operatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i niewyłącznej licencji na wykorzystanie tych materiałów i utworów we wszystkich dziedzinach eksploatacji, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8.3. Jeżeli Użytkownik zamieszcza na Stronie utwór, znak towarowy lub inny przedmiot własności intelektualnej, to zakłada się, że Użytkownik ma prawo do korzystania z tego utworu lub przedmiotu w sposób opisany powyżej. Poprzez zamieszczenie takiego utworu lub przedmiotu na Stronie, Użytkownik wyraża zgodę na ich publiczne udostępnianie za pośrednictwem Strony.

8.4. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia, że zamieszczone na Stronie materiały nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw pokrewnych, dóbr osobistych oraz danych osobowych, w szczególności prawa do wizerunku.

8.5. W przypadku naruszenia tych praw, Użytkownik zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia zgłaszane przez osoby trzecie oraz zwolnić Operatora z odpowiedzialności za te roszczenia. Ponadto, Użytkownik zwróci Operatorowi wszelkie koszty poniesione przez niego z tytułu naruszenia tych obowiązków, wraz z odsetkami ustawowymi.

8.6. Strona nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zamieszczonych na Stronie materiałów przez innych Użytkowników.

 

​​§9. Wymagania techniczne

9.1. Aby móc skorzystać z niektórych funkcjonalności na Stronie, może być wymagane:

 1. posiadanie przez Użytkownika skrzynki e-mail.

 2. posiadanie komputera klasy PC lub innych urządzeń umożliwiających korzystanie ze Strony, w tym urządzenia mobilne;

 3. dostępu do sieci Internet;

 4. posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Microsoft Edge wersji 15 i wyższej, Google Chrome w wersji 48 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 42 i wyższej, Opera w wersji 36 i wyższej, Safari w wersji 9.1 i wyższe

9.2. Użytkownicy powinni być świadomi pewnych potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem ze Strony, zwłaszcza w przypadku niezastosowania odpowiednich zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to szczególnie mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje spoza standardowego HTML. Jeśli zabezpieczenia przeglądarki są nieprawidłowo skonfigurowane, istnieje ryzyko nieuprawnionego przechwycenia danych przesyłanych między serwerem a stroną internetową.

 

§10. Zmiany regulaminu

10.1. Strona zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie.

10.2. Zmiany regulaminu będą publikowane na Stronie i wchodzą w życie od momentu ich opublikowania.

 

§11. Skargi

11.1. Operator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Strony i usług, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej, i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone przez Użytkowników.

11.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Witryny lub usług, można zgłaszać na adres e-mail info@volunteerside.com  z tytułem wiadomości „Skarga”.

11.3. Za datę złożenia skargi uznaje się dzień jej przesłania do Operatora.

11.4. Skargi będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania. Osoby, które złożyły skargę zostaną poinformowane o rozstrzygnięciu.

 

​​§12. Postanowienia końcowe

12.1. Jeżeli którykolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostanie uznane za nieważne lub nieegzekwowalne, pozostałe postanowienia regulaminu nadal będą obowiązywać w pełnym zakresie.

13.1. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania ze Strony mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

13.3 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.09.2023 roku

bottom of page